Loading...
Bellenenler
Sizde forum üçin sorag barmy? Şu ýerden başlaň...
AgroPlatforma
11 Aprel 2022, 14:48

Gidroponika barada gyzyklanýan ulanyjylarymyz üçin umumy maglumat:

  • Gidroponika bu ösümlikleriň toprakda däl-de, ýokumly iýmit ergininde ösdürilip ýetişdirilýän önümçilik usulydyr. Iýmitlendiriji ergin düzüminde diňe ösümligiň ýaşaýşy, ösüşi we hasyl bermegi üçin zerur bolan ýokumly minerallary we organiki maddalary saklaýar.
  • Ýyladyşhanada hem ösümlikleriň edil adaty daşky gurşawda ösüşi ýalydygy gözegçilik edildi we ol gidroponika bilen birmeňzeşdir.

Ýyladyşhanada gidroponika ýetişdirmek isleseňiz:

  • Ýeterlik ýylylyk (laýyk temperatura) we şemalladyş (ventilzasiya), ikisini dolandyrmak ukyby şeýle hem iň ýokary derejeli ýagtylyk üçin aýnany arassalamak amatly bolmalydyr.

Adaty ösümlik ýetişdiriliş we gidroponiki taýdan ösdürmegiň arasyndaky tapawut, ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek üçin goşmaça ulgam we suw hem iýmit maddalary bilen üpjün ediş usulydyr. Gidroponiki ulgamy gurmak başlangyçda uly maýa goýumy talap edýär. Sebäbi oňa nasoslar, çelekler, dolandyryş we goşmaça goldaw sistemalar gurnamak zerur bolup durýar. Mundan başga-da goşmaça ýagtylyk çeşmeler we nasoslar hem ýokary elektrik togyny talap edýär. Tehniki taýdan işler ýüze çykyp biler.


Ринат
10 Aprel 2022, 16:30

Приветствую вас

Необходима консультация о гидропонике, как работать с минеральными удобрениями, как выбрать освещение и тд для выращивания зелени.