Loading...
FERROLING
Goşulan senesi:
02.12.2021
Getirilen ýurdy:
Türkiýe
Haryt elýeterligi:
Bar

Demir, hlorofiliň emele gelmegi üçin zerur elementdir. Hususan-da, organiki maddalarda pes bolan aşgar topraklarda demir toprakda saklanýar we ergininiň peselmegini görkezýär, demiriň ösümlikler tarapyndan siňmegini azaldýar we demir ýetmezçiligine sebäp bolýar. Bu ýagdaýda ösümlik sary we reňkli görünýär, fotosintez edip bilmeýär we soňraky döwürde ölýär.

Salgy:
Aşgabat dükan: "Ruhabat" Söwda Merkezi, Türkmenbaşy köçesi (Gurbalsoltan köçesi 90-njy geçelge) Tel: +99363778866; Lebap dükan: Lebap welaýaty ş.Türkmenabat, S.Nyýazow köçesi, "Degirmen" Söwda Merkezi, 1-nji gat Tel:+99361888917; Mary dükan: Mary welaýaty,Mary ş. Dostluk köçesi, 12 "A" jaýy Tel: +99361888751; Balkan dükan: Balkan welaýaty, Serdar ş. Demirgazyk mikraýonyň 7-nji kwartaly, Agrobiznes mekdebiniň ýanyndaky dükan Tel:+99361888042; Daşoguz dükan: Daşoguz welaýaty, Boldumsaz ş, Lomaý Söwda bazasy, P.Kazakow köçesi, №31 jaý. Tel:+99361888640
FERROLING

FERROLING ösümlikleriň dem almagyna we fotosintezine kömek edýän köp faktorlary öz içine alýar.Azoty düzedýän we belogyň sintezine kömek edýän azot fermenti bar. Demir ýetmezçiligi ilkinji gezek ýaş ýapraklarda ýüze çykýar, ýetmezçilik ýokarlananda, ýapraklary sary bolýar we nerwler ýaşyl bolýar. Demiriň kabul edilmegine täsir edýän beýleki faktorlar artykmaç suw, ýeterlik howa çalşygy we toprakdaky mis, marganes, sink, molibden ýa-da fosfordyr.

E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel