Loading...
Bellenenler
Ylmy ady:
Brassica napus
Kategoriýa:
Ýag berýän ekin
Gysgaça maglumat:
Kanola (Brassica napus) düzümindäki eruk kislotasy (эруковая кислота) we glýukozinolaty janly organizmer üçin zyýanly bolan ösümlik görnüşidir. Onuň ýagy, ösümligiňiň özünden tapawutlylykda zyýanly däldir. Ol adamlar hem-de öý mallary üçin iýmitlik hökmünde ulanylýar. Kanola ýagy, soýa ýagy ýaly bolup, diňe bir iýmitlik maksatly däl eýsem şem, pomada, senagat ýagy, gazet syýa, bio ýangyç ýaly önümleri öndürmekde, täzelenip bolmaýan nebit esasly ýaglaryň bazar bahasyna baglylykda çalşyp biler. Bu görnüş ilkinji gezek Kanadada ösdürilip ýetişdirilendigi sebäpli "canola" ady, iňlis dilindäki "Kanada" we "Ola" (Oil Low Acid - "pes kislotaly ýag") sözlerinden gelip çykýar. Kanola (Brassica napus Canola Oleifera sp.) Gyş we tomus fiziologiki döwri öz içine alýan ýag alynýan strategiki ekindir. Dänesi 38-50% ýag we 16-24% belok saklaýar.
Ylmy ady:
Fragaria × ananassa
Kategoriýa:
Gök bakja ekinler
Gysgaça maglumat:
Köpýyllyk ösümlik bolan ýertudana 4-5 ýyl hasyl berýär we ony tohumyndan ýa-da «murtjagazlaryndan» köpeldip bolýar. Tagamy süýjiden-turşumtyk tagamlydyr.
Ýer hozy
Ylmy ady:
Arachis hypogaea
Kategoriýa:
Ýag berýän ekin
Gysgaça maglumat:
Ýer hozy ösüş döwrüniň uzynlygy bilen tapawutlanýar. Ösüş döwri 160-180 güne ýetýär. Hasyllygy gektardan 35-50 sentnere çenli. Esasy bellemeli zat tohumlar ekilmezden öň dermanlanyp ekilýär.
Künji
Ylmy ady:
Sesamum indicum
Kategoriýa:
Ýag berýän ekin
Gysgaça maglumat:
Künji bir ýyllyk ýag berýän ekin bolup gektardan 500 kg-dan 800 kg çenli hasyl alyp bolýar.
Günebakar
Ylmy ady:
Helianthus annus
Kategoriýa:
Ýag berýän ekin
Gysgaça maglumat:
Günebakar bir ýyllyk çigitlik we ýag almak maksady bilen ösdürilip ýetişdirilýän ekin bolup hasyllygy gektardan 25 sentera çenli bolup bilýär.
Soýa
Ylmy ady:
Glycine soja. L
Kategoriýa:
Kösükli ekin
Gysgaça maglumat:
Soýa bir ýyllyk, esasan ýag we beloklyk gymmaty üçin ösdürilip ýetişdirilýän ekin bolmak bilen, oňat ideg edilende gektardan düme ekilende 10-15 sentnerden 50-60 sentnere çenli, suwarymly ekerançylykda 30-40 sentnerden 100 sentnere çenli hasyl alyp bolýar.
Gowaça
Ylmy ady:
Gossypium
Kategoriýa:
Strategiki ekin
Gysgaça maglumat:
Gowaça bir ýyllyk süýüm alynýan strategiki ekin bolup, oňat ideg edilende gektardan 2,5 tonnadan 5-6 tonna çenli pagta hasylyny almak mümkin.
Ylmy ady:
Cucurbita pepo
Kategoriýa:
Gök bakja ekinler
Gysgaça maglumat:
Bir ýyllyk bakja ekin bolup, çaknyşdyrma netijesinde alnan, gibrid görnüşdir.
Ylmy ady:
Ipomea batatus
Kategoriýa:
Gök bakja ekinler
Gysgaça maglumat:
Badat bir ýyllyk gök ekin bolup şineledilen şitillleriniň ýetişmegi üçin 155-165 gün gerek bolýar. Hasyllylygy gektardan ortaça 400-500 sentnere barabar.
Merjimek
Ylmy ady:
Lens culinaris
Kategoriýa:
Kösükli ekin
Gysgaça maglumat:
Merjimek bir ýyllyk kösükli ekin bolup gektardan 150-250 kg hasyl alynýar.
Mäş
Ylmy ady:
Vigna radiata
Kategoriýa:
Kösükli ekin
Gysgaça maglumat:
Mäş bir ýyllyk kösükli ekinb bolup gektardan 500 kg-dan 1 tonna çenli hasyl alynýar.
Noýba
Ylmy ady:
Phassalus wulgaris
Kategoriýa:
Kösükli ekin
Gysgaça maglumat:
Noýba bir ýyllyk kösükli ekin bolup gektardan 500 kg-dan başlap 1-1,5 tonna çenli hasyl alynýar. Ýetişme döwri 100-110 gün aralykda
Alça
Ylmy ady:
Prunus cerasus
Kategoriýa:
Şänikli miweli bag
Gysgaça maglumat:
alça agajy 40-50 ýyl ýaşaýar.
Üzüm
Ylmy ady:
Vitaceae spp. L
Kategoriýa:
Ir-iýmişli miweliler
Gysgaça maglumat:
2 ýaşly ýaş nahallar 1-2 ýyldan hasyl berip başlaýar. Gowy ideg idedilen üzüm agajy 40-50 ýyl ýaşaýar. Her üzüm agajy ortaça 30-40 kg hasyl berýär.
Ylmy ady:
Sorbus graeca
Kategoriýa:
Çigitliler
Gysgaça maglumat:
Miweleri togalak, gyzyl reňkli. Tohumy we kök çykyntgylary arkaly köpelýär;
Ylmy ady:
Mespilus spp. L
Kategoriýa:
Çigitliler
Gysgaça maglumat:
Bu agajyň alma görnüşli miweleri bolup, olar terligine iýilýär, mürepbe taýýarlanýar. Bu miweli bagyň köki, ýapragy we sütüniniň gabygy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär.
Alyç
Ylmy ady:
Crataegus spp. L
Kategoriýa:
Çigitliler
Gysgaça maglumat:
Bezeg we dermanlyk häsiýetli bu agajyň käbiriniň miweleri iýmäge ýaramly. Alyç 200-400 ýyl ýaşaýar we oturdylan nahallary örän haýal gögerýär, 10-15 ýyldan hasyl berip başlaýar. Bir düýbi 20-30 kg hasyl berýär.
Zirk
Ylmy ady:
Berberis vulgaris
Kategoriýa:
Çigitliler
Gysgaça maglumat:
Lukmançylykda köki, ýapragy, miwesi peýdalanylýar, boýag alynýar we bezeg ösümligi hökmünde hem ösdürilýär. Iýmit hökmünde peýdalanylmaýar.
Limon
Ylmy ady:
Rutaceae (Citrus lemon)
Kategoriýa:
Sitrus
Gysgaça maglumat:
Çybykdan köpeldilse has gowy bolýar we olar ýetişen hasyl berýän düýbiň çybygyndan ortaça 15 sm uzynlykda, 2-3 pyntykly kesilip aşaky tarapa gaty golaýlatman alynýar we yzgarlandyrylan topraga oturdylýar. Agajyň baldaklarynda nahal ýetişdirmek üçin kesim awgust aýynda geçirilýär. Çybygyň kök urmasy 25-30 güne çekýär we munuň alamaty täze ýapraklaryň emele gelip başlamagydyr. 10 ýaşlaryndaky oňat ideg edilen bir limon agajy ortaça 60 -70 kg hasyl berip biler. Ýaş topraga oturdylan limon nahaly oňat seredilende 1-2 ýyldan hasyl berýär.
Kiwi
Ylmy ady:
Actinidia chinensis
Kategoriýa:
Tropiki miweli bag
Gysgaça maglumat:
Bu miweli agaç ortaça 20-25 ýyl ýaşaýar we oturdylan nahallar 3 ýyldan soň hasyl berip başlaýar. Hasyla oturan kiwi agajy ortaça 70 kg çenli hasyl berýär. Kiwi yssy howany halamaýan sowuga çydamly agaç