Loading...
Bellenenler
Ylmy ady:
Pythum debaryanum hesse
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Kesel kelemiň kök boýnuna ýokuşýar. Keseliň ýokuşan ýerleri garalýar, guraýar we ölmedik şitilleri açyk meýdanda oturdylanda düýp tutmasy kyn bolýar, kesel uzak wagt dowam edýär.
Ylmy ady:
Erwinia carotovora berg
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Keseliň esasy alamatlary kelemiň ýaş synalarynda, ýapragynda ýagjymak menekleriň ýüze çykmagy bilen tapawutlanýar. Kelemiň kellesiniň daşky ýapraklarynyň reňki goňur bolýar, ýaprakdan nem çykýar we çüýreýär. Kelemiň kellesiniň içi çüýreýär we ýakymsyz ys çykýar.
Ylmy ady:
Colletotrichum linde uthianum brit
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Bu kesel noýbanyň hemme synalaryna , hat-da kösügine we tohumyna hem ýokuşýar. Kesel ýokuşan ýapraklarda we kösükde gyzgylt-goňur ýa-da garamtyl reňkli menekler emele gelýär. Noýbanyň ýapragynda emele gelen menekler gurap dökülýär we ýaprakda halkaly deşijekler emele gelýär.
Ylmy ady:
Urocystis tritici
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Baldakda, ýaprakda pökgüje çyzyklaryň bolmagydyr. Çyzyklar ilki agymtyl bolýar, soňra garalýar;
Ylmy ady:
Uromyces phaseoli wint
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Bu kesel nohudyň dürli bedenlerinde , esasan-da ýapragynda ýüze çykýar. Ýapragyň aşak ýüzünde agymtyl –sary, ýapragyň üst ýüzünde goňrumtyl nokatjyklar –spermagoni emele gelýär. Kösükde ilki açyk reňkli menekler ýüze çykýar soňra bolsa ol menekler goňur reňke geçýär;
Ylmy ady:
Monilia fructgena west
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Şänikli miwelilerden erik, ülje, garaly, şetdaly ýaly baglar ýokary we pes ýylylykda ýüze çykyp, amatsyz şertlerde sporalar başda görünmeýär we soňra miwäniň daşyny örtýär, şonda miwe gara reňke öwrülýär soňra mumýalaşýar.
Ylmy ady:
Clasterosporium carpophilum aderh
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Kesellän ýapraklarda köp sanly tegelek , gyralary gyzylymtyl-goňur jähekli ýaly sarymtyl-goňur tegmiller peýda bolýar. Soňra ýapragyň kesel ýokaşan ýeri guraýar we endigan tegelek deşikler emele gelýär. Kesellän çybyklardan şepbik akyp duran ýaly gyzylymtyl tegmiller emele gelýär. Kesellän ýapraklar wagtyndan ir dökülýär, çybyklar şahalar kem-kemden guraýar. Kesel ýokuşan miweleriň ýüzi gyzylymtyl tegmiller bilen örtülýär.
Ylmy ady:
Venturia inaequalis
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Esasan çigitli baglardan alma, armyt ýaly baglarda ýüze çykýan bu kesel olaryň ýapraklarynda tegelek, ýaşylymtyl, örtükli goňur menekleriň emele gelmegi bilen başlaýar. Kesellän ýapraklar wagtyň geçmegi bilen guraýar. Miwede gyrasy jähekli , garamtyl mahmal görnüşli örtükli menekler ýüze çykýar. Şahalarynda uly bolmadyk çişler ýüze çykýar we olar soňra jaýrylýar.
Ylmy ady:
Phoma betae
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Stolbur keseli degen käşir, pomidordan we beýleki gök ekinlerden tapawutlylykda özgeren kök bolandygy sebäpli onuň daşynda gereginden artyk ýagdaýda bolan ownuk kökjagazlardan ybarat bolýar;
Ylmy ady:
Ustilago tritici
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Kesel bugdaý güllän döwründe ýüze çykýar. Kesel ýokuşan bugdaýyň başy bütinleý weýran bolýar. Diňe bugdaý dänesiniň ýerleşýän baldagy galýar;
Ylmy ady:
Podosphaera leucotrica
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Un-çaň keseli almanyň şahalaryna ýokuşanda ilki ak, soňra hapa çal örtük emele gelýär. Soňra örtük garalýar we gara nokatjyklar – kömelek sporalary emele gelýär. Bu kesel ýapraklara ýokuşanda , esasan , ýapragyň aşak ýüzünde iýmit geçiriji damarlarň ilki agymtyl-çal soňra garamtyl menekler emele gelýär. Keselli miwe reňkini bütewiligine saklap bilmeýär.
Ylmy ady:
Macrosporium solani
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Bu kesele başgaça menekleme keseli hem diýilýär. Tegelek gury garamtyl menekler emele gelýär;
Ylmy ady:
Plasmodiophora brassicae wor
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Kesel esasan ösümligiň köküne zyýan ýetirýär. Ýagny baldagyň üsti bilen köke geçýär we kelem kökünde çişler emele getirýär. Kesellän kökde ownujak kökler ösmeýär, iýmit madddalaryny toprakdan kynlyk bilen alýar. Kelemiň aşaky ýapraklary süllerýär we ösümlik toprakdan aňsatlyk bilen sogrulýar.
Ylmy ady:
Xanthomonas campestris dows
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Kesel haçanda şitiller meýdana oturdylyp 2-3 hepde geçenden soň ýüze çykýar. Ýapraklar gyrasyndan ortasyna tarap saralýar we damarlary garalýar. Soňra bakteriýa ösümligiň hemme geçiriji damarlaryna ýaýraýar. Kesel ýokuşan ýapraklarda garalan damarjyklar gowy görünýär.
Ylmy ady:
Triticum mosaic virus
Kategoriýa:
Wirus
Alamaty:
Ýapraklarynda uzynlygyna süýnüp gidýän agymtyl-sary reňkli zolaklaryň ýüze çykmagydyr;
Ylmy ady:
Candidatus Phytoplasma asteris ýa-da Candidatus Phytoplasma solani
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Stolbur keseli degen pomidoryň güli göýdük ýa-da aşa güýçli ösüp bilýär. Keselli güller miwe emele getirmeýär. Kesel ösümlige gijräk ýokuşsa sagdyn güllerden emele gelen miwe tagamsyz we ýaramsyz bolýar. Stolbur keseli degen pomidoryň miweleri wagtyň geçmegi bilen agaçlaşýar.
Ylmy ady:
Septoria nodorum
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Ýapraklarda uzynlygyna sary-goňur reňki zolaklar emele gelýär. Ýapragyň iki tarapynda-da uzynlygyna gara nokatlar ýüze çykýar.
Ylmy ady:
Erysiphe cichoracearum ýa-da sphaerotheca fuliginea
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Ilki ak, unjumak çaň görnüşi emele gelýär. Soňra çaň degen ýer ýuwaş-ýuwaşdan garalmak we guramak bilen bilen bolýar.
Ylmy ady:
Monilia fructgena west
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Alma, armyt ýaly çigitli miweler bu kesel bilen kesellände ýokary we pes ýylylykda , amatsyz şertlerde sporalar görünmeýär we şonda miwe gara reňke öwrülýär soňra mumiliýalaşýar.
Ylmy ady:
Citospory
Kategoriýa:
Kömelek
Alamaty:
Bu kesel aýratynda şetdalynyň, erigiň, üljäniň ýaş agaçlaryna uly zyýan ýetirýär. Agaçlaryň gülleýän mahalynda kesellän agajyň gunçalary keselläp guraýar. Tomus keselli agajyň ýapraklary 3-4 günüň dowamynda guraýar we gök reňkini ýitirmän , heläk bolan agajyň şahalarynda süllermän durýar.