Loading...
Bellenenler
Badat (süýji ýer alma)
Ylmy ady:
Ipomea batatus
Kategoriýa:
Gök bakja ekinler
Maşgala:
Вьюнковые
Sortlar:
BHR-85

Gysgaça maglumat:
Badat bir ýyllyk gök ekin bolup şineledilen şitillleriniň ýetişmegi üçin 155-165 gün gerek bolýar. Hasyllylygy gektardan ortaça 400-500 sentnere barabar.

Ýetişdirilişi: Açyk meýdanda;

Topraga talaby: badat hem beýleki gök ekinler ýaly gurply ýeňil toýunsow topraklarda ösmegi halaýar.

Ýylylyga talaby: +12+14 gradusda şitilleri açyk toprakda oturdylýar. +22+24 gradus kadaly ösmegi üçin gerek ýylylyk.

Yzgara talaby: badat hem edil kartoşka ýaly joýalary gaty basdyrmazdan yzgarlandyrylyp suwarylmaly. Suwaryş işleri 15 günden geçirip durulmaly. Gülleme döwründe suwaryşyň arasy 7-10 gün bolmaly. Hasyl ýygnamaga 15-20 gün galanda suwaryşy bes etmeli.

Döküne talaby: güýz sürüminde gektara 30-40 tonna ýanan ders berilmeli, ekişden öň topraga sürüm bilen 80-100 kg kaliý,  oturdylan şitiller ösüp başlandan soň 60-70 kg azot, 20-30 günden soň gektara 80-100kg fosfor berilmeli. Güllemeden soň ýene-de, 60-70 kg azot berilmeli.

Ekiliş çyzgydy:

- Hatar ara: 70sm

- Ösümlik ara: 40-45 sm;

Ekiliş möhleti:

Ekiliş wagty

             Şitilinden

Günorta etraplar

Demirgazyk etraplar

Badat

05.04-20.04

18.04-30.04


Ekiliş görnüşi: Şitilinden: 28 müňbadat şitili;

Hasyl ýygnama:

Hasyl wagty

                Hasyl

Günorta etraplar

Demirgazyk etraplar

Badat

10.10-15.10

15.09-25.09

 

Saklanylyşy: Döwrebap ammarlarda:

             Temperatura: 3-4ºC;

             Çyglylyk: 80-85%;

             Saklanyş möhleti:2-2,5 aý.